Whatsapp, Whatsapp messages, Whatsapp Status

[Tamil] Whatsapp status online – best whatsapp status in   Tamil- whatsapp quotes in   Tamil quotes[whatsapp]

Tamil Whatsapp status online: We Have Lot’s Of Selected & Best Collection of Attitude Status In Hindi…For Boys and Girls Both..

tamil motivational quotes

“கீழ்ப்படியக் கற்றுக்கொள். கட்டளையிடும் பதவி தானாக உன்னை வந்து அடையும்.”

“உற்சாகமாக இருக்கத் தொடங்குவதுதான் வெற்றிகரமான வாழ்க்கை வாழத் தொடங்குவதற்கான முதல் அறிகுறி.”

“அடிமைகளின் குணமாகிய பொறாமையை முதலில் அழித்துவிடு.”

“மிருக பலத்தால் அல்லாமல் ஆன்மிக பலத்தால் மட்டுமே எழுச்சி பெறமுடியும்.”

“சுயநலமின்மை, சுயநலம் என்பவற்றைத் தவிர, கடவுளுக்கும் சாத்தானுக்கும் எவ்வித வேறுபாடும் இல்லை.”

“நீ செய்த தவறுகளை வாழ்த்து. அவைகள், நீ அறியாமலே உனக்கு வழிகாட்டும் தெய்வங்களாக இருந்திருக்கின்றன.”

“அன்பின் மூலம் செய்யப்படும் ஒவ்வொரு செயலும் ஆனந்தத்தைக் கொண்டுவந்து தந்தே தீரும்.”

“உங்களால் யாருக்கும் உதவி செய்ய முடியாது. மாறாகச் சேவைதான் செய்ய முடியும்.”

“உனக்குத் தேவையான எல்லா வலிமையும், உதவியும் உனக்குள்ளேயே உள்ளன.”

Nee Thungukirayi Ella Azhagudanum Naan Rasikiren Niraya Kanavugaludanum Un Kangalai Mudi En Manathal Kanavu Kankirathu Nam Kadhal

Varaiyapadatha oviyathin vannangalai sitharikidantha nan azhagiya oviyamanathu avanin varugaiku pinbu than

“”ALAGANGA KANNEER KAVITHAI””:

Nee alum bodhu,unnai vida un kanneer dhaan adhigamaaga alugirathu, alagaana kannai vittu pirikiromae endru…

Good Night & sweet dreams

Tags:Kanneer Kavithai,feeling Kavithai,alugai Kavithai,tamil Kanneer Kavithai,Kanneer Kavithai in tamil

——————
Tamil Kavithai

Thudikkum Idhaya Kavithai | Feeling Tamil Kavithai
love-feeling-kavithai-tamil-feeling க்கான பட முடிவு

Idhaya Tamil Kavithai :-

Thudikkum Idhayam
Ithayaththil Nee Vittu Sentra
Ninaivugal Mattum
Puthaiyalgalaaga Irukka
Nijaththai Thedi Alaigiren
Nee Vilagi Sentra pothum
Unakkaga Thudikkum Ithayathodu….
Good Night My Dear Friends :-)

Love Feeling Kavithai In Tamil Font | Mouna Kavithai
Tamil Love Feeling Kavithai In Tamil Font:-

நீ என்னிடம் பேசாமல், மெளனமாக செல்வதை விட..!

உன் நினைவில் வாழும். என் இதயத்தைஅழித்து விடு..!

நான் நிஜமாக இல்லா விட்டாலும். நினைவில்வாழ்வேன்.

“உன் இதயத்தில்”

“அன்புடன் இனிய இரவு வணக்கம் ப்ரண்ட்ஸ்”

“GOOD NIGHT FRIENDS SWEET DREAMS”

Kadhal Feeling Kavithai Love Soga Kavithai
Kadhal Tamil Love Kavithai:-

Unnai Yen idhayam

yendru solla maattean.?
Yean theriymaa.?
Unnai Thudikka Vittu
Uyir Vaazha yenakku
viruppam illai

ேத ேசா& நித தி& – பல
சினDசி& கைதக8 ேபசி
வா பமிக உழ& – பிற’
வாட! பல ெசயக8 ெச – நைர
E* கிழ!பவ ெயதி – ெகா9-
E6&*கிைர என! பி மா$ – பல
ேவ*ைக மனிதைர! ேபால நாF – இ-4
வ ீேவ எ& நிைனதாேயா?
– மகாகவி G!பிரமணிய பாரதி.

வா*ைக
எ தாதா ைமA’ மகாராஜாவி அரமைனயி பணியா6றியவ’. அவைடய #*கிய
ேவைல ராஜா2ட கா;9*4 ேவ;ைடயாட ெசவ . ேவ;ைடயா9வதி எ தாதா
கிலா. ெகாய கா;9மிக-கைள* ெகாDச Eட! பயமிலாம அவ’ ச’வசாதாரணமாக
ேவ;ைடயா9வா’ எ& ெசாவா’க8.
”தாதா… 4மி;டாக இ*4 கா;9*48 ேவ;ைடயாட! ேபாகிறீ’கேள, உ-கB*4!
பயமாக இ*காதா?‘‘ எ& சி&வனாக இத நா அவ>ட ஒ #ைற ேக;ேட.
”அேட ைபயா… ேவ;ைட*4! ேபாவேத அத >7*காகதாேன!” சி>தா’ தாதா.
ஆமா. ேவ;ைட*4! ேபாவெதப அவ*4 ஒ ஜாலியான ெபா: ேபா*காகதா
இதி*கிற . கா9 எப பய-கரமான பிரேதச. எத! =த>லி எத* கா;9மிக
பா$ேமா… எ 2ேம ெத>யா . கா;9*48 ேவ;ைடயாட! ேபாவ திகிலான விஷய.
எறா7, ஏ ேவ;ைடயாட! ேபாகிறா’க8?
எதி’பாராத விஷய-கைள எதி’ெகா8வதி மனிதF*4 எ!ேபா ேம ஓ’ அலாதியான இப.
மகாராஜா த ஆ;கைள அF!பி ஒ =லிையேயா, சி-கைதேயா பி வ மரதி க;
ைவ*க ெசாலி அைத அ= எ ெகால#$. ஆனா, அதி என ெப>ய
சேதாஷேமா, >ேலா இ*கிற ? எதி’பாராத ேநரதி, எதி’பாராத திைசயி இ வ
தா*4தகைள எதி’ெகா9 ெவ6றி ெப&வதிதாேன #:ைமயான சேதாஷ # தி!தி$
கிைட*4?

முதலாளியின் ஒரு ரூபாய் இனாம்
ஒரு நிறுவனத்தின் முதலாளி முடி வெட்டுக் கொள்வதற்காக சலூன் கடைக்கு வந்தார். அவர் முடி வெட்டி முடிந்ததும் உரிய தொகைக்கு மேல் ஒரு ரூபாய் இனாமாகக் கொடுத்தார். முடி வெட்டுபவருடைய முகம் சுருங்கியது. ஒரு பெரிய நிறுவனத்தின் முதலாளி ஒரு ரூபாய் இனாம் தருவதா? என்கிற ஏளனத்துடன் சொன்னார்;

“உங்களிடம் வேலை பார்க்கும் கணக்கர்கள் கூட பத்து ரூபாய் இனாம் கொடுப்பார்கள். ஆனால் நீங்கள்…?”
“உண்மைதான். அதனால்தான் ஆயுள் முழுவதும் அவர்கள் கணக்கர்களாகவே இருக்கிறார்கள். நான் முதலாளியாக இருக்கிறேன்.” என்றபடியே அங்கிருந்து நகர்ந்தார்.
இங்கு இருப்பு இல்லை.
ஒரு கடைக்காரர் பெருமையாக தனது விளம்பர போர்டில் “ஐம்பது ஆண்டுகளாக நடந்து வரும் கடை” என்று எழுதி வைத்தார். அடுத்த கடைக்காரர், “எங்கள் கடை தற்போதுதான் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் கடையில் பழைய இருப்பு எதுவுமில்லை” என்று பதிலுக்கு எழுதிப் போட்டார்.

அம்மா இருந்தால் பெட்டியைக் காப்பாற்றி இருக்கலாம்.
தந்தையும் மகளும் ரயிலில் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கும் போது திடீரென்று கொள்ளைக் கூட்டம் ஒன்று புகுந்து பயணிகளிடமிருந்து எல்லாப் பொருட்களையும் திருடிச் சென்று விட்டது. “இப்படி எல்லாப் பொருட்களையும் பறிகொடுத்து விட்டோமே” என்று புலம்பினார் அப்பா. “கவலைப்படாதீங்க அப்பா. திருடர்களைப் பார்த்தவுடன் என்னுடைய நகைகளைக் கழற்றி வாய்க்குள் போட்டு கொண்டேன்” என்றாள். “அப்படியா! உங்கம்மாவைக் கூட்டி வந்திருந்தால் நம்முடைய பெட்டிகளைக் கூடக் காப்பாற்றியிருக்கலாமே” என்று பெருமூச்சுடன் சொன்னார் அப்பா.

கோழிக்கறியும் குதிரைக்கறியும்
ஒருவன் அசைவ உணவு விடுதிக்குச் சென்று கோழிப் பிரியாணி கேட்டான். அந்தப் பிரியாணியைச் சாப்பிட்டுப் பார்த்தான். அந்தப் பிரியாணியிலிருந்த கோழிக்கறியுடன் வேறு கறி கலந்திருப்பது போல் தெரிந்தது. உடனே சர்வரை அழைத்து, “இது கோழிக்கறி மாதிரி தெரியவில்லையே… இதனுடன் குதிரைக்கறியும் கலந்திருப்பது போல் தெரிகிறதே…” என்றான். சர்வர் முதலில் மழுப்பினான். அதட்டிக் கேட்டதும்,
ேவ;ைட*4! ேபா4 யா ”இத! =லி நா ஏமாத ேநர பா’ எ மீ பா வி;ட .
இ நீதியிைல’‘எ& =லபிய டா?
வா*ைகைய ஒ ேவ;ைடயாக நிைன *ெகா8B-க8. ேபாரா;ட உேவக# =திய
உ6சாக# கிைட*4. ஆனத பிரவாக எ9*4!
– Gவாமி Gகேபாதானதா.

ஊ*க
ஊ*கL;9 சில பழெமாழிக8 இ-ேக:
அசமிலாதவ அபல ஏ&வா.
இளைமயி ேசாப # ைமயி வத.
இைற*க ஊ& மண6ேகணி, ஈய! ெப4 ெபDெசவ.
உ:கிற நாளி ஊ*4! ேபானா, அ&*கிற நாளி ஆ8 ேதைவயிைல.
ஏ:கிறவ இள!பமானா எ மசா #ைற ெகாடா9.
ஒ காG ேபணி இ காG ேத&.
க9கதைன ெந!பானா7 ேபாைர* ெகாBதிவி9.
க94 சி&தா7 கார ேபா4மா?
கமைத #*கிறவ க;டைத! பாரா.
க8 வி6&* கல!பண சபாதி!பைதவிட* க6Nர வி6&* கா6பண சபாதி!ப ேம.
க6ைகயி கவி கச!=, க6றபி அ ேவ இனி!=.
காத மர க அப9.
கா>யமா4 வைரயி க:ைதைய$ காைல!பி.
கா6& உ8ளேபாேத O6றி*ெகா8.
4தி இ திறா 4& மாB.
ெசவன தித ெச.
ேசாபேல ேசா& இைம*4! பிதா.
நடதா நாெடலா உற2 , ப9தா பா$ பைக.
பதறாத கா>ய சிதறா .
ெபா ெசாலி வாதவFமிைல , ெம ெசாலி* ெக;டவFமிைல.
மைலைய ைள*க சி6&ளி ேபாதாதா?
# ைவத காைல! பி ைவ*கலாமா?#னவேன # நிறா #யாத ெபா8
உளேதா?
வலவF*4! =7 ஆ$த.
வா$8ள பி8ைள பிைழ*4.
வா2 தா2 சில கால.

Tamil Love Quotes on whatsapp

Un, Anbu

Ennum Moochu katrai Nan Swasikeran!
Eanakaga, illa!
En, idhayathil
Irukum..!!
Un, Uyir kga ..

Irulai nesi, vidiyal therium,

Thoolviyai nesi, vetri therium,
Ulaippai nesi, uyarvu therium,
Unnaiaye nee nesi ulagam unakku purium.

Kaadhal malar

Pennay,
Ennai malaraai,
Niniathu un koonthalil,
Soodinaai.
Un mugam ariya mudiyaamal,
Thuvandu porenadi,
Ennavalae..

PAIN OF LOVE
Intha ulagil kadhal tholvikku mukkiya
Kaaranam
“solli marukka
Paduvathu
alla”
“sollamal maraikka paduvathu
than”

En Kadhal Unaku Puriyatha….

Neeye Solladi…
Purinthu Kolla Marukum Unnidam Eppadi Pesi Puriya Vaipen Naan Un Meethu Konda Kadhalai..
Uyire Un Mounangalai Kalaithu Vidu,Siru Vaarthaigal Pesi Vidu,Nee Ennai Pirinthu Sendralum Enaku kavalai Illai,Purinthu Kollamal Sella Ninaipathu Ennadi Gyayam……….

Tamil Love Quotes on facebook

Poyyana Kadhal
Nilavai pidiththen… Aanal un
Nizhalai pidikka mudiyavillai..!
Iravai rasiththen… Aanal un
Ithayathil idam pidikka mudiyavillai..!
Malarai mugarthen… Aanal un
Magizhchiyil kalandhu kolla mudiyavillai..!
Kadalil padaku pol midhanthen… Aanal un
Kangalil irukum poyyana kathalai ennal unara mudiyavillai..!
love-feeling-kavithai-tamil-feeling க்கான பட முடிவு
Love Feeling
Unnai
marappatharkaaga
unnai pirinthen..

aanaal,
ovvoru
nodiyum
unnai ninaikkiren..!

[  Tamil] Whatsapp status online – best whatsapp status in   Tamil- whatsapp quotes in   Tamil quotes

Kadhal
Kadhal poo poopathu ennamo pooch chediyilthan.
Anaal,
Uthirvathu mattum kallaraiyil enbadhu,
eththanai kaathalar’kalukku theriyum?

[Tamil] Whatsapp status online
Feeling:-
“Unnodu sernthu nadantha
pothu varatha mazhai..

Unnai pirinthu sellum pothu
varuvathu yeno?
En kanneer thuligalai maraikkavo..

love-feeling-kavithai-tamil-feeling க்கான பட முடிவு
kaathiruppen…
KAATHIRUPEN ANBE,
UNMAIYAI…
UYIRAI….
NAMBIKAIYAI…
IMAIKAMAL
OVVORU VINADIYUM…
NAAN UNNAI MARAKKUM
NODI VARAI…….
ALLATHU,
NEE ENNAI MARAKKE
MUDIYATHU ENDRU UNARUM
NAAL VARAI………
KAAHIRUPEN EN ANBE…..

nilavu………
Nilave
unaku enna
kadhal tholviya,

pinbu yaarukaaga
kaathu irukiraai
ithanai varudangal
thanimaiyaaga….

love-feeling-kavithai-tamil-feeling க்கான பட முடிவு
en kavithai…
Kaditham Elutha neram illai
Endral ,
Un kaiviral Thotta
kagithathai Anupu
En kangaluku Theriyum
” Un kai Regai ” kuda kavithaiyaga …..

உதவி கி;9 எற நபி*ைக$ட, அDசாம ெசயலி ஈ9ப9. எ-கிதாவ உதவி
உைன வ ேச. நபி*ைக இதா, ெசய ெவ6றி ெப&! – Gவாமி விேவகானத’.
Gயமாக #ேனறிய மனித எ& ஒ& கிைடயா . என*4 அதிக உதவிக8 கி;ன. நா
க9ெகாட எனெவனி, நீ உைழ*க தயாரா இதா, பல’ உன*4 உதவ தயாரா
இ*கிறா’க8.
– O. Wayne Rollins.
ஒவF*4 மீைன* ெகா9; அவF*4 நீ ஒ நா8 ம;9ேம உணவளிதவனாவா. அவF*4
மீ பி*க* க6&* ெகா9; அவF*4 நீ அவன வாநா8 #:*க உணவளிதவனாவா.
– Lao Tzu

tamil inspirational quotes

Popular Tamil Life Quotes on whatsapp

ெவ6றி-ேதாவி
நீ பிறத ெவ6றி ேம ெவ6றி ெப&வத6ேக; ேதாவி$ற அல. அ!பேய உைன
ேதாவி வ அைணதா7, அத ேதாவி$ ஒ த6காலிக தைடேய. உன
தனபி*ைகேய அத தைடகைள தக’ெதறி$.
உ வா*ைகயி எ!ேபா ேதாவிக8 நி6கிறேதா, அ!ேபா ெவ6றி$ நி& வி9கிற .
ஒ மனித விழாமேல வாதா எப ெபைமயலவி:தேபாெதலா எ:தா
எப தா ெபைம!

Famous Tamil Life Quotes for whatsapp status

எத ைறைய$ சா’த, ஒQெவா ெவ6றியாள, சாதைனயாள இத வ’ைதகளி
ெபாதிதி*4 மதிரைத அறிதி!பா’க8: “வா*ைகயி சதி*4 ஒQெவா
இட’பா;7, மிக! ெப>ய அREலதி6கான விைத ஒளிதி*கிற .”
– W. Clement Stone
ப-கB*4 இைடயிதா வா!=க8 ஒளிதி*கிறன.
– Albert Einstein
பய
கட28 நபி*ைக உ8ளவ எத64 பய!பட ேவயதிைல. உன*4! பய ஏ6ப;டா,
அ கட28 ேம உன*கி*4 அவநபி*ைகையேய கா;9கிற .

பா’ைவ
நீ உய’ ேமேல ெசல ெசல, இF கீேழேய இ!பவ’கB*4 நீ சிறியவனா
ேதா&வதி விய!ெபா& இைல. அதனா, அவ’க8 உ #ய6சிகைள! ப6றி எ8ளி
நைகயானா, க9 ெகா8ளாேத.

Whatsapp status inTamil 

en kanneer…
en kannai moodi
azhugiren….
en kannil irunthu
uppu neer”aaraga”
purandu odugirathu…. karanam aval ennai
maranthu vittal
enbatharkaga alla… ennai pirinthu vittal
enbatharkaga…

thayavu seithu innoru

idhayam irunthal kodu…
unnayum un
ninaivugalayum semithu
senithu en idhayam nirampi
valikirathu par….

santhitha velai…
santhitha velaiyil sinthika
villa un iru
vizhi paarvaiyal sithari
viduven
endru indro sinthithu
konde thedugiren en sithariya idhaya
thundugal enge endru!!!!!

february 14 

Kaadhalar dhinam
Iruppadhaal thaano
Ennavo Theriyavillai,
Andha (February)
maadhathirku Kooda
Aayul Kuraivu. . .

Mouna Kavithai | Kadhal Kavithai | Valikum Idhaya Kavithai In Tamil
love kavithai,feeling kavithai,mouna kavithai
Kadhal Kavithai Images
Image Credit-FB
Super Love Feeling kavithai:-
Oru Thuli Rattham Kooda
Sindhavillai
Aanalum Valikkindradhu
Manadhirkku Pidithavargalin
Mounam
Idhu Than Kadhal

Motivational Tamil quotes for whatsapp

ஏதாவ ஒைற சிறி ேநர கழி  ெசய ேவய இதா, அைத இ!ேபாேத ெசய
#$மா எ& பா’.
நாைள ெசய ேவயைத இேற ெசய #$மா எ& பா’.
இ!ப ெசதா, அ&ப வட வா*ைகைய, உனா இப வட-களி வா விட
#$.
#த ப
உனா #$ எ& எ0வைதேயா அல #$ எ& கன2 காபைதேயா
ணி ெதாட-4. உன ணிவிேலேய அறி2, ஆ6ற7, மதிர# அட-கி$8ளன.
– Goethe.
நபி*ைகேயா9 உ #தலைய எ9 ைவ. #:! ப*க;ைட$ நீ பா’*க ேவய
அவசியமிைல. #த பயி ஏ&.
– Martin Luther King Jr.
ெசய #$ எ& ந=. ஒைற ெசய #$ எ& நீ #:தா ந=ேபா , உ
மன அைத ெச #*4 வழிகைள* கடறி$. ஒ கா>யதி ைவ*4 நபி*ைக,
அத* கா>யைத #*4 வழிைய$ கா;9கிற .
– Dr. David Schwartz

[Tamil] Whatsapp status online – best whatsapp status in   Tamil- whatsapp quotes in   Tamil quotes<!-- WhatsApp Share Button for WordPress: http://peadig.com/wordpress-plugins/whatsapp-share-button/ --><div class="wabtn_container"><a href="whatsapp://send?text=[Tamil] Whatsapp status online – best whatsapp status in   Tamil- whatsapp quotes in   Tamil quotes[whatsapp] - http://happychristmasnewyear.com/tamil-whatsapp-status-online-best-whatsapp-status-in-tamil-whatsapp-quotes-in-tamil-quotes-whatsapp/" class="wabtn">Share this on WhatsApp</a></div>   
“நீ எதை நினைக்கிறாயோ அதுவாக ஆகிறாய் உன்னை வலிமை உடையவன் என்று நினைத்தால் வலிமை படைத்தவன் ஆவாய்!”

“உன்னால் சாதிக்க இயலாத காரியம் என்று எதுவும் இருப்பதாக ஒருபோதும் நினைக்காதே!”

“நான் எதையும் சாதிக்க வல்லவன்” என்று சொல். நீ உறுதியுடன் இருந்தால் பாம்பின் விஷம்கூட சக்தியற்றது ஆகிவிடும்.”

“பலமே வாழ்வு; பலவீனமே மரணம்!”

“கீழ்ப்படியக் கற்றுக்கொள். கட்டளையிடும் பதவி தானாக உன்னை வந்து அடையும்.”

“உற்சாகமாக இருக்கத் தொடங்குவதுதான் வெற்றிகரமான வாழ்க்கை வாழத் தொடங்குவதற்கான முதல் அறிகுறி.”

“அடிமைகளின் குணமாகிய பொறாமையை முதலில் அழித்துவிடு.”

Inspirational Tamil quotes 

விடா#ய6சி விடா#ய6சி
அ>ய ெசயக8 அைன  விடா#ய6சியாேலேய அைடய! ெப6றி*கிறன; ெவ&
வலிைமயா ம;9 அல.
– Samuel Johnson.

அறாட வாவி சாதாரன விஷய-கைள$, அசாதாரன #ைறயி ெச$ேபா உலகி
கவனைத உ மீ தி!ப #$.
– George Washington Carver.
ெவ6றி ெப&வ மிக2 எளிதானேத. என ெசகிறா எபைத அறி ெச. ெசவைத
விபி ெச. ெசவைத நபி*ைகேயா9 ெச.
– Will Rogers.
பல, த-கள Aநிைல ச>யிைல எேற 4ைற!ப;9* ெகா8கிறா’க8.
ெவ6றியாள’கேளா எ: , த-கB*கான Aநிைலைய ேத9கிறா’க8; அதைகய Aநிைல
கிைட*கவிைலெயனி, அவ’கேள உவா*4கிறா’க8.
– George Bernard Shaw.
உய’2
ெவ8ள தைனய மல’நீ;ட மாத’த
உ8ள தைனய உய’2.
– திவ8Bவ’.
அறி2
உைன அறிதா – நீ

“நீ எதை நினைக்கிறாயோ அதுவாக ஆகிறாய் உன்னை வலிமை உடையவன் என்று நினைத்தால் வலிமை படைத்தவன் ஆவாய்!”

“உன்னால் சாதிக்க இயலாத காரியம் என்று எதுவும் இருப்பதாக ஒருபோதும் நினைக்காதே!”

“நான் எதையும் சாதிக்க வல்லவன்” என்று சொல். நீ உறுதியுடன் இருந்தால் பாம்பின் விஷம்கூட சக்தியற்றது ஆகிவிடும்.”

“பலமே வாழ்வு; பலவீனமே மரணம்!”

Here is a Vallalar Tamil Kavithaikal IMages, Vallalar Wallpapers in Tamil, Top Vallalar Birthdayc date and Quotes images, Vallalar Birthday Wishes and Nice Wallpapers, Top Tamil Vallalar Kavithai Messages, Good Reads of Tamil Vallalar in Tamil font, Tamil Latest Lines of Vallalar in Tamil language, Top Vallalar Songs in Tamil language, Vallalar History in Tami language, Nice Vallalar Wishes and Top Tamil Thoughts Online.love Feeling Kavithai Tamil feeling kavithai,feeling kavithai,love waiting kavithai,marana kavithai,tamil love soga kavithai,kadhal vali kavithai,kavithai,tamil kavithai,love feeling kavithai,yematra kavithai,ematra kavithai of girls,kavithai with images.

tamil motivational quotes

ெபா வாக, ெவ6றி எப , ம6றவ’க8 ைகவி;9வி;ட பி= அயராம ெதாட’வதாேலேய
கி;9வதா4.- William Feather.
உனிட மைறதி*4 ஆ6றகைள ெவளி*ெகாண வழி விடா #ய6சி$, ெதாட’த
உைழ!=ேம ஆ4; வலிைமேயா, =திசாலிதனேமா அல.- Sir Winston Churchill .
நா ெம வாக நட!பவதா; ஆனா, ஒேபா  பிவா-4வதிைல.
– Abraham Lincoln.
ெவ6றியாள’
ெவ6றியாள’க8 #2கைள விைரவி எ9*கிறா’க8; அ!ப எ9த #2கைள மிக
ெம வாகேவ மா6&கிறா’க8. ேதாவி$&பவ’கேளா, #2கைள மிக ெம வாக
எ9*கிறா’க8; அ!ப எ9த
#2கைள அ*க$, மிக விைரவாக2 மா6&கிறா’க8.
– Napoleon Hill.

Best Whatsapp status in   Tamil is the quickest way to sharing images, files or videos online. You can also create a Whatsapp profile and can update best status in   Tamil for Whatsapp online with your Android Smart phone. So please share our best looking whtasapp online status in   Tamil and impress your friends with our best online whatsapp status in   Tamil.Whatsapp status in   Tamil has become trend now a days if you dont keep whatsapp status in   Tamil in hindhi now it means you are in veteeran world keep changing your best looking whatsapp status in   Tamil to express your moods to your friends family and the dear one whom you love and live with, You can also set best whatsapp status in   Tamil to show wishes through your whatsapp status in   Tamil online .   Tamil Status For Whatsapp, sad status for whatsapp in   Tamil, love status for whatsapp in   Tamil, whatsapp status in   Tamil attitude, best whatsapp status in   Tamil,   Tamil whatsapp status we choose one more massive pinch hit all the Indians that are generally from Punjab or anywhere else however they have some major motherhood in them and also English statuses can not be compared with these ones due to the fact that it has something Desi color in them so get the most effectivesad status for whatsapp in   Tamil, love status for whatsapp in   Tamil, whatsapp status in   Tamil attitude, best whatsapp status in   Tamil,   Tamil whatsapp status   Tamil Status For Whatsapp Status   Tamil status, Status in   Tamil,   Tamil status for whatsapp in   Tamil, New   Tamil Status 2014 for which I wish to thank my friend Shikari that grabbed all these conditions and also packed them with each other right into one incredible package. So enjoy our collection of best whatsapp status in   Tamil online do change your whatsapp status in   Tamil regularly online 

LOVE PAIN
Andru
Nan avalai kathalikum pothu aval ennai kathalikavillai.
Indru,
aval ennai kathalikiral.
Aanal,
Nan irupatho
“Kallarai

Maranam.. ! Manithan Unarnthu kolladha Maaperum Sol. .! Mandiyittu Azhuthalum Maranam Vida povathillai Manithanai.. ! Maarubavan Manithan Maarathathu Maranam. .! Ezhuthugiravan Naanallva Enakku theriyum En Maranam. ., Ennidam Innum Uyir irukkirathendru yenni Kadaul anuppaum Irandam Karuvi ” Maranam ” Anuppiya Mudhal Karuvi ” Kadhali
love-feeling-kavithai-tamil-feeling க்கான பட முடிவு
PIRIVU…
Nee Pirinthu sendrapin
Un Ninaivugalai eppadi
Selavazhika..!

Kaagithangalil
Kavithaiyagava.!

Kangalil Kaneeragava.!

thotru pogiren….
Tholvi enaku puthithalla
athanalthan avalai
marakka vendum
endru ninaikkum bodhu
kooda
En manathodu poradi thotru pogiraen

sad status for whatsapp in   Tamil, love status for whatsapp in   Tamil, whatsapp status in   Tamil attitude, best whatsapp status in   Tamil,   Tamil whatsapp status No question that English quotes are heart touching and also make people feel excellent when they read something wonderful. But when it pertains to the   Tamil’s then English quotes wear considering that individuals of Punjab are known for their   Tamil accent especially which can troll any person or could thaw anyone’s heart. So this is the sort of language   Tamil is. If you want to express your real sensations then   Tamil lines are the most effective suited for you since they are written in the manner that it seems considerably true. English quotes could never compete with   Tamil lines or monsters. Considering that I’m additionally a   Tamil so I constantly prefer Status in   Tamil,   Tamil status for whatsapp in   Tamil,   Tamil shayri over English quotes. So these were some of the Best whatsapp status in   Tamil or best looking whatsapp status in   Tamil online or Cute whatsapp status in   Tamil for all the people, which they can download from here. You can send the latest Whatsapp status in   

“ஆமாம் சார்! வாசனைக்காகக் கோழிக்கறியுடன் கொஞ்சம் குதிரைக் கறியும் சேர்ப்போம்” என்றான்.
“எவ்வளவு கலப்பீர்கள்?” என்று சர்வரின் சட்டையைப் பிடித்தான் அவன்.
“சம அளவு சார்!” என்றான் சர்வர்.
“சம அளவுன்னா… எவ்வளவுடா…” என்றான் அவன். “சட்டையை விடுங்க சார்! இது கூட தெரியாதா உங்களுக்கு?
சம அளவுன்னா ஒரு கோழிக்கு ஒரு குதிரை தான் சம அளவு. அந்த அளவில்தான் கலப்போம்” என்றான் சர்வர்.அவ்வளவுதான் சாப்பிட வந்த அவன் மயக்கம் போட்டு விழுந்தான்.

அ!ப! பா’தா ந வா*ைக$ ஒ மாய ேவ;ைடதாேன? எதி’பாராத நப’களிட மி
எதி’பாராத ேநரதி ேசாதைனக8, ெந*கக8 வ. தா*4தக8 வ. அைத
எதி’ெகா8வதிதா சேதாஷ இ*கிற . ‘ஐேயா.. எ ஆயி’ நப இ!ப எைன
ஏமா6& வா எ& கனவி7 நிைன*கவிைலேய! ெசழி!பாக ஓ9 எ& நிைன 
ெதாட-கிய வியாபார இ!ப ஒேரயயாக! ப9 வி;டேத!‘ எெறலா வத!ப;9!
=ல=வதி அ’த இைல.

Whatsapp status in   Tamil

Tamil and whatsapp status in   Tamil wishes  from here. We have the collection of best whatsapp status in   Tamil with Cute whatsapp wishes, Cool whatsapp text, love whatsapp status in   Tamil online,funny whatsapp status in   Tamil online ,lovely whatsapp quotes, Cute whatsapp quotes etc Also check out our extensive collection of 100 best whatsapp status in   Tamil,best whatsapp status in   Tamil,best whatsapp status in   Tamil about life,best whatsapp status in   Tamil app,best whatsapp status in   Tamil ever,best whatsapp status in   Tamil for all moods,best whatsapp status in   Tamil for boys,best whatsapp status in   Tamil for girls,best whatsapp status in   Tamil for revenge or one sided love,best whatsapp status in   Tamil   Tamil,

“மிருக பலத்தால் அல்லாமல் ஆன்மிக பலத்தால் மட்டுமே எழுச்சி பெறமுடியும்.”

“சுயநலமின்மை, சுயநலம் என்பவற்றைத் தவிர, கடவுளுக்கும் சாத்தானுக்கும் எவ்வித வேறுபாடும் இல்லை.”

“நீ செய்த தவறுகளை வாழ்த்து. அவைகள், நீ அறியாமலே உனக்கு வழிகாட்டும் தெய்வங்களாக இருந்திருக்கின்றன.”

“அன்பின் மூலம் செய்யப்படும் ஒவ்வொரு செயலும் ஆனந்தத்தைக் கொண்டுவந்து தந்தே தீரும்.”

“உங்களால் யாருக்கும் உதவி செய்ய முடியாது. மாறாகச் சேவைதான் செய்ய முடியும்.”

“உனக்குத் தேவையான எல்லா வலிமையும், உதவியும் உனக்குள்ளேயே உள்ளன.

best whatsapp status in   Tamil in english,best whatsapp status in   Tamil in   Tamil,best whatsapp status in   Tamil in   Tamil attitude,best whatsapp status in   Tamil in   Tamil,best whatsapp status in   Tamil message,best whatsapp status in   Tamil on missing brother,best whatsapp status in   Tamil quote,best whatsapp status in   Tamil quotes,best whatsapp status in   Tamiles,besten whatsapp status in   Tamil,the best whatsapp status in   Tamil,

உைழ!= = ெவ6றி
!பி  ேதவைத விட உைழ  ேதவேத நல . நீ நிைனதா, வி மீைன$
வி:-கிவிட #$. இ ேவ உ உைம பல. Lட நபி*ைககைள உத> த8ளிவி;9
ைத>யமாக ெசயப9!
க9ைமயான உைழ!பிறி மகதான கா>ய-கைள சாதி*க #யா . பய பய
=:ைவ!ேபா மவைத விட, கடைம எF களதிேல ேபா>;9 உயி’ ற!ப ேமலான .
எ 2 ெசயாம இ!பைதவிட ஏதாவ ெசவேத நல ; அதி தவ& ேந’தா7
பாதக இைல.
எதி’ காலதி என ேநேமா எ& கண*4! பா’ * ெகாேட இ!பவனா எைத$
சாதி*க #யா . #ய& ெசயகைள ெசபவேன வா*ைகயி ெவ6றி ெப&வா.
– Gவாமி விேவகானத’.

நபி*ைக
இ நா சமீபதி ப வியத ஒ நிகசி:
த சி& வயதி, வா>யா’ Gவாமிகளி ஒ காலி கணா 4தி ெபத ேசதைத
உ9 பணி வி;ட . = ப: ! ேபா காைலேய எ9*க ேவய Aநிைல*4 ஆனா’.
ம வ’, காைல எ9 விட P 500 ேக;டா’.
வா>யா’ Gவாமிக8, ” ஒ காைல எ9!பத64 இத ம வ*ேக இQவள2 ெகா9*க
ேவ9 எறா , இர9 காகைள தத #கF*4 நா எQவள2 ெகா9*க ேவ9 “
எ& ேயாசி*கலானா’. காைல , மாைல எ& இேவைளகளி 41 நா;க8 சிதா>!ேப;ைட
#க ேகாயி பிரகாரைத G6றி வதா’.
= இத அைடயாளேம காலி இலாம ேபான .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *